Điều khoản và điều kiện cho Dịch vụ sao chép giao dịch BitMart

Chào mừng bạn sử dụng Dịch vụ sao chép giao dịch BitMart! Bằng cách truy cập và tiếp tục sử dụng Dịch vụ sao chép giao dịch BitMart (như được định nghĩa bên dưới) tại http://www.bitmart.com/futures-copy-trading/en-US hoặc các trang web khác có thể được BitMart chỉ định tùy từng thời điểm, cũng như mọi ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc các dịch vụ hoặc ứng dụng có liên quan khác (gọi chung là “Dịch vụ giao dịch sao chép”), ngoài ra, bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này trong Thỏa thuận này với các quy tắc thị trường khác áp dụng cho tất cả người dùng BitMart. Thỏa thuận là một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ giao dịch sao chép BitMart và cùng với Thỏa thuận người dùng BitMart, Chính sách quyền riêng tư và các quy tắc thị trường khác ("Quy tắc thị trường chung") có thể được BitMart áp dụng và xuất bản theo thời gian thời gian, cấu thành toàn bộ sự hiểu biết giữa bạn và BitMart.

Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Thỏa thuận này và Quy tắc thị trường chung liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ sao chép giao dịch, Thỏa thuận này sẽ thay thế và kiểm soát.

Vui lòng xem xét cẩn thận các điều khoản và điều kiện này trong Thỏa thuận vì chúng tôi có thể thay đổi hoặc sửa đổi chúng bất cứ lúc nào theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi. Mọi thay đổi đối với Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực kể từ ngày được đề cập ở đầu trang này. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng hình thức và bản chất của Dịch vụ Sao Chép Giao Dịch và bất kỳ phần nào trong đó có thể thay đổi theo thời gian mà không cần thông báo trước cho bạn và chúng tôi có thể thêm mới hoặc xóa các tính năng hiện có và thay đổi bất kỳ phần nào của Dịch vụ Sao chép Giao dịch. Dịch vụ.

NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO CỦA THỎA THUẬN NÀY, THÌ KHÔNG SỬ DỤNG HOẶC TIẾP TỤC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ SAO CHÉP GIAO DỊCH CỦA BITMART. VIỆC BẠN TIẾP TỤC SỬ DỤNG DỊCH VỤ SAO CHÉP GIAO DỊCH SAU KHI ĐĂNG THÔNG BÁO VỀ BẤT KỲ THAY ĐỔI NÀO ĐỐI VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY SẼ CẤU THÀNH SỰ CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý CỦA BẠN VỚI SỰ THAY ĐỔI ĐÓ.

 1. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM RỦI RO

BẠN NÊN NHẬN THỨC SAO CHÉP GIAO DỊCH LÀ RỦI RO.  TRƯỚC KHI SAO CHÉP MỘT GIAO DỊCH, ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ HIỂU RỦI RO CỤ THỂ VÀ DUY NHẤT CỦA SAO CHÉP GIAO DỊCH.  SAO CHÉP GIAO DỊCH KHÔNG ĐẢM BẢO BẤT KỲ KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỤ THỂ NÀO. BẠN NÊN KIỂM TRA MỤC TIÊU ĐẦU TƯ, NGUỒN TÀI CHÍNH VÀ KHẢ NĂNG CHỊU RỦI RO ĐỂ XÁC ĐỊNH VIỆC THEO DÕI MỘT GIAO DỊCH CỤ THỂ HAY SAO CHÉP MỘT GIAO DỊCH CỤ THỂ SẼ TẠO RA KẾT QUẢ GIAO DỊCH MONG MUỐN CỦA BẠN. NHỮNG NHÀ GIAO DỊCH BẠN ĐANG THEO DÕI KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ GIAO DỊCH HAY CỐ VẤN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP. SỬ DỤNG DỊCH VỤ SAO CHÉP GIAO DỊCH, GIAO DỊCH ĐƯỢC THỰC HIỆN TỰ ĐỘNG MÀ KHÔNG CÓ SỰ CAN THIỆP THỦ CÔNG, ĐIỀU NÀY SAU ĐÓ CÓ THỂ KHIẾN BẠN MẤT KIỂM SOÁT TÀI KHOẢN VÀ TIỀN CỦA BẠN.  TRONG MỘT SỰ KIỆN NHƯ VẬY, BẠN CÓ THỂ SẼ TRẢI NGHIỆM TỔN THẤT BẤT NGỜ VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ SAO CHÉP MỘT GIAO DỊCH.

BẤT KỲ HIỆU SUẤT TRƯỚC ĐÂY CỦA NGƯỜI DÙNG CỦA CHÚNG TÔI, TIỀN LÃI ĐẦU TƯ (“ROI”), GIẢM DƯ, TÀI SẢN THUỘC QUẢN LÝ (“AUM”), VÀ BẤT KỲ THỐNG KÊ VÀ THÔNG TIN KHÁC NÀO TÔN TRỌNG VỚI NGƯỜI DÙNG XUẤT HIỆN LÀ NHÀ GIAO DỊCH CHÍNH NỔI BẬT (NHƯ ĐỊNH NGHĨA BÊN DƯỚI) ĐỀU KHÔNG PHẢI LÀ DẤU HIỆU VỀ HIỆU SUẤT TƯƠNG LAI CỦA CÁC NHÀ GIAO DỊCH ĐÓ VÀ NÊN ĐƯỢC XÉT LÀ GIẢ THUYẾT. TỶ LỆ TIỀN/LÃI TỶ LỆ THỰC TẾ MÀ NHÀ ĐẦU TƯ TRẢI NGHIỆM SẼ KHÁC NHAU PHỤ THUỘC VÀO NHIỀU YẾU TỐ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở: SỐ DƯ TÀI KHOẢN BẮT ĐẦU (TIỀN GỬI VÀ RÚT TIỀN), HÀNH VI THỊ TRƯỜNG, CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VÀ HIỆU SUẤT THỰC TẾ CỦA NGƯỜI DÙNG ĐƯỢC SAO CHÉP. ĐIỀU QUAN TRỌNG PHẢI HIỂU RẰNG ROI, DRAWDOWN, AUM, THÔNG TIN THỐNG KÊ KHÁC VÀ HIỆU SUẤT LỊCH SỬ KHÔNG PHẢI LÀ SỰ ĐẢM BẢO CHO HIỆU SUẤT TƯƠNG LAI CỦA BẤT KỲ NHÀ GIAO DỊCH NÀO. KHÔNG CÓ SỰ ĐẠI DIỆN HAY ĐẢM BẢO NÀO ĐƯỢC ĐƯA RA RẰNG BẤT KỲ TÀI KHOẢN NÀO SẼ HOẶC CÓ KHẢ NĂNG KIẾM ĐƯỢC LỢI NHUẬN HOẶC MẤT TƯƠNG TỰ VỚI NHỮNG KHOẢN ĐƯỢC HIỂN THỊ. KHI XEM LẠI NỘI DUNG, DANH MỤC ĐẦU TƯ, THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, Ý KIẾN HOẶC LỜI KHUYÊN CỦA NHÀ GIAO DỊCH KHÁC, BẠN KHÔNG NÊN CHO RẰNG NHÀ GIAO DỊCH LÀ KHÔNG THÍCH, ĐỘC LẬP HOẶC ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ CUNG CẤP THÔNG TIN HOẶC Ý KIẾN TÀI CHÍNH. THỊ TRƯỜNG TIỀN ĐIỆN TỬ CÓ THỂ BIẾN ĐỘNG VÀ GIÁ THỊ TRƯỜNG CÓ THỂ THAY ĐỔI MỖI GIÂY. THEO DÕI, BẤT CỨ LỆNH THAM GIA HOẶC KẾT THÚC, BITMART KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG GIAO DỊCH CỦA BẠN SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN Ở MỘT GIÁ LỆNH CỤ THỂ/TỈ LỆ PHẦN TRĂM DỪNG LỖ VÀ BẠN CÓ THỂ MẤT NHIỀU HƠN SỐ TIỀN GỐC ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ SAO CHÉP MỘT NHÀ GIAO DỊCH KHÁC.

KHÔNG CÓ MẶT NÀO NÀO CỦA THÔNG TIN VÀ/HOẶC DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SAO CHÉP ĐƯỢC CUNG CẤP VÀ/HOẶC CÓ SẴN TRÊN CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI DƯỚI MỤC ĐÍCH CUNG CẤP HOẶC ĐƯỢC XÂY DỰNG LÀ CUNG CẤP BẤT KỲ KHOẢN ĐẦU TƯ, THUẾ HOẶC LỜI KHUYÊN NÀO CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI CHÍNH DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. BẠN KHÔNG NÊN XEM BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO VÀ/HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO NHƯ VẬY ĐỂ THAY THẾ CHO TƯ VẤN TÀI CHÍNH VÀ/HOẶC ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP. NẾU BẠN CHỌN THAM GIA GIAO DỊCH DỰA TRÊN NỘI DUNG TRÊN TRANG WEB VÀ/HOẶC CHỌN SAO CHÉP CÁC THƯƠNG NHÂN VÀ/HOẶC GIAO DỊCH CỤ THỂ, THÌ CÁC QUYẾT ĐỊNH VÀ GIAO DỊCH ĐÓ VÀ BẤT KỲ HẬU QUẢ NÀO NÀO DO BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM. TRONG KHI CÁC NGƯỜI THAM GIA CÁ NHÂN CÓ THỂ ĐƯA RA LỜI KHUYÊN HOẶC Ý KIẾN ĐẦU TƯ VÀ/HOẶC THỰC HIỆN MỘT GIAO DỊCH MÀ SAU ĐÓ CÓ THỂ ĐƯỢC SAO CHÉP BỞI CÁC THƯƠNG NHÂN KHÁC, SỐ TIỀN TƯ VẤN, Ý KIẾN HOẶC GIAO DỊCH ĐÓ KHÔNG QUÁ NHIỀU HƠN SỰ TRAO ĐỔI GIỮA NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ Nặc danh HOẶC KHÔNG THỂ XÁC ĐỊNH HOẶC ĐƠN GIẢN LÀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT THƯƠNG MẠI BỞI CÁC THƯƠNG NHÂN NHƯ VẬY. BITMART KHÔNG CUNG CẤP TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỘT CÁCH TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGỤ Ý HOẶC BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO BẰNG CÁCH CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ/hoặc DỊCH VỤ ĐÓ CHO BẠN. BẠN NÊN SỬ DỤNG BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC THU THẬP TỪ ĐÂY VÀ/HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIAO DỊCH SAO CHÉP CHỈ LÀM ĐIỂM BẮT ĐẦU CHO NGHIÊN CỨU ĐỘC LẬP VÀ RA QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA BẠN.

 1. SỬ DỤNG DỊCH VỤ SAO CHÉP GIAO DỊCH CỦA BITMART
  • Tài khoản sao chép giao dịch
   • Dịch vụ Sao chép Giao dịch BitMart là một dịch vụ cho phép người dùng tại thị trường Hợp đồng Tương lai BitMart (một người, một “Người sao chép”) sao chép các giao dịch được thực hiện bởi một hoặc một số người dùng khác trong thị trường Hợp đồng Tương lai (một người, một “Chuyên gia” hoặc “Nhà giao dịch chuyên nghiệp”). Dịch vụ Sao chép Giao dịch chỉ khả dụng cho người dùng tại thị trường BitMart Futures.
   • Người dùng muốn sử dụng Dịch vụ Sao chép Giao dịch bắt buộc phải mở và duy trì một Tài khoản Giao dịch Sao chép riêng với tư cách là Người sao chép hoặc Người giao dịch chuyên nghiệp. Mọi tham chiếu về Tài khoản trong Thỏa thuận này có nghĩa là Tài khoản giao dịch sao chép. Người dùng không thể duy trì Tài khoản người sao chép và Tài khoản nhà giao dịch chuyên nghiệp cùng một lúc. Người dùng có thể đăng ký nâng cấp Tài khoản người sao chép lên Tài khoản nhà giao dịch chuyên nghiệp hoặc hạ cấp Tài khoản nhà giao dịch chuyên nghiệp thành Tài khoản người sao chép, tùy theo quyết định của BitMart.
  • GIAO DỊCH
   • Sao chép giao dịch liên quan đến việc thực hiện giao dịch tự động, theo đó các giao dịch được mở và đóng trong tài khoản của bạn mà không cần sự can thiệp thủ công và hướng dẫn thêm của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể sửa đổi hoặc đóng một lệnh được tạo theo cách thủ công thông qua chức năng của Dịch vụ Sao chép Giao dịch và đạt được kết quả khác biệt đáng kể so với Nhà giao dịch chuyên nghiệp mà bạn đang sao chép.
   • Không có yêu cầu về số dư tối thiểu đối với người dùng để mở và duy trì Tài khoản giao dịch sao chép. Tuy nhiên, các giao dịch được sao chép phải tuân theo cùng một yêu cầu giao dịch tối thiểu áp dụng cho các giao dịch khác trên thị trường Tương lai. Số tiền giao dịch được sao chép thấp hơn giao dịch tối thiểu (như được chỉ định trên nền tảng của chúng tôi) sẽ không được mở.
   • Nếu bạn đang sao chép tất cả các giao dịch hiện đang mở liên quan đến Nhà giao dịch chuyên nghiệp mà bạn chọn sao chép, thì chúng tôi có thể mở vị thế của bạn ở mức giá khả dụng tốt nhất tại thời điểm giao dịch được sao chép chứ không phải ở mức giá mà giao dịch đang được sao chép ban đầu được mở; Trừ khi bạn đặt mức trượt giá tối đa cho mỗi lệnh, vị thế của bạn có thể được mở tự động ở mức giá khác với giao dịch ban đầu được sao chép và giao dịch của bạn có thể tạo ra kết quả khác với giao dịch ban đầu được sao chép.
   • Bạn có thể chọn sao chép tất cả các giao dịch tương lai của một Nhà giao dịch chuyên nghiệp cụ thể hoặc chỉ sao chép các giao dịch trong các cặp giao dịch nhất định trong Tài khoản của Nhà giao dịch chuyên nghiệp. Bạn không thể sao chép bất kỳ giao dịch nào trong Tài khoản của Nhà giao dịch chuyên nghiệp đã được thực hiện trước thời điểm này. Bạn nên quyết định mức ký quỹ cố định cho từng giao dịch cụ thể, với số tiền ký quỹ cố định cho tất cả các cặp giao dịch trong Tài khoản của bạn cộng lại, không nhiều hơn tổng số dư có sẵn trong Tài khoản của bạn. Bằng cách đặt lệnh giao dịch sao chép, bạn đang ủy quyền và hướng dẫn chúng tôi thực hiện các giao dịch cho Tài khoản của bạn, giao dịch này sẽ tự động phản chiếu Tài khoản của Nhà giao dịch chuyên nghiệp ở mức tối đa có thể tùy thuộc vào số tiền giao dịch cố định của bạn và các giới hạn trong dịch vụ hoặc chức năng giao dịch sao chép có thể được tiết lộ trên thị trường theo thời gian mà không có bất kỳ sự tư vấn, đồng ý hoặc phê duyệt trước nào.
   • Người sao chép có thể không sao chép các giao dịch theo cách chính xác giống như Nhà giao dịch chuyên nghiệp vì những lý do sau, nhưng không giới hạn ở: giao dịch đó có thể không khả dụng đối với bạn hoặc Tài khoản của bạn do luật hiện hành hoặc lý do khác; Bạn đã đặt mức trượt giá tối đa để dừng giao dịch trong trường hợp giá biến động; Nhà giao dịch chuyên nghiệp của bạn tạm thời hoặc vĩnh viễn bị loại hoặc ẩn tại điểm đó; số dư trong Tài khoản của bạn thấp hơn mức ký quỹ cố định của bạn cho giao dịch; Nhà giao dịch chuyên nghiệp đã xóa bạn khỏi danh sách Người theo dõi.
   • Một Nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể bị BitMart loại hoặc ẩn tạm thời hoặc vĩnh viễn vì những lý do sau, nhưng không giới hạn ở: do luật hiện hành hoặc lý do khác; Nhà giao dịch chuyên nghiệp vi phạm Thỏa thuận này hoặc Quy tắc thị trường chung; Việc Nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng Dịch vụ sao chép giao dịch liên quan đến giao dịch gian lận, bất hợp pháp hoặc đáng ngờ khiến Master phải tuân theo hạn chế kiểm soát rủi ro của BitMart; hoặc các lý do khác theo quyết định riêng của BitMart.
   • Là Người sao chép, bạn có thể đặt các giới hạn lệnh khác nhau cho giao dịch sao chép, bao gồm cả số tiền ký quỹ cố định có thể được sử dụng cho một cặp giao dịch cụ thể. Với tư cách là Chuyên gia, bạn phải tuân theo giới hạn về số lượng Người sao chép tối đa có thể sao chép các giao dịch của bạn theo số dư tài sản trong Tài khoản của bạn. Các hạn chế đầy đủ được liệt kê trên trang web của chúng tôi và đôi khi có thể được sửa đổi theo quyết định riêng của chúng tôi. Các giao dịch mở vi phạm các hạn chế đặt hàng này sẽ bị đóng theo quyết định của chúng tôi.
   • Trước khi tham gia giao dịch sao chép, bạn cần đảm bảo có đủ số dư tiền trong tài khoản của mình để thực hiện giao dịch sao chép. Bạn sẽ có thể chuyển tiền từ tài khoản giao dịch Tương lai của mình sang Giao dịch Sao chép khi không còn tiền trong Tài khoản của bạn để sao chép giao dịch, mọi lệnh giao dịch sao chép tiếp theo sẽ không được thực hiện.
  • CHIA SẺ LỢI NHUẬN
   • BitMart không tính bất kỳ khoản phí bổ sung nào đối với các giao dịch sao chép ngoài phí giao dịch tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả người dùng BitMart trên thị trường Tương lai. Với tư cách là Người sao chép, bạn đồng ý trả một phần lợi nhuận giao dịch (“Chia sẻ lợi nhuận”) cho Nhà giao dịch chuyên nghiệp cụ thể mà bạn đã sao chép và chiến lược giao dịch của họ đã tạo ra khoản lợi nhuận đó. Chia sẻ lợi nhuận phải trả cho mỗi Nhà giao dịch chuyên nghiệp được xác định bởi chính Nhà giao dịch đó và có thể thay đổi (“Tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận”). Bạn nên xem xét cẩn thận Tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận trên mỗi trang hồ sơ của Nhà giao dịch chuyên nghiệp trước khi chọn sao chép họ. Bằng cách đặt một lệnh giao dịch sao chép, bạn đồng ý trả Chia sẻ lợi nhuận cho Nhà giao dịch chuyên nghiệp và Chia sẻ lợi nhuận cho mỗi Nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ được BitMart khấu trừ ngay sau khi mỗi giao dịch được hoàn thành và trước khi bất kỳ khoản lợi nhuận còn lại nào được phân bổ vào Tài khoản của Người sao chép.
 1. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
  • CHÚNG TÔI CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG”. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT HIỆN HÀNH, CHÚNG TÔI KHÔNG CUNG CẤP BẢO ĐẢM VÀ KHÔNG TUYÊN BỐ VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI. BẰNG CÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, BẠN HOÀN TOÀN TỰ CHỊU RỦI RO. DƯỚI MỌI TRƯỜNG HỢP VÀ KHÔNG DƯỚI LÝ THUYẾT PHÁP LUẬT NÀO (TUYỆT ĐỐI, HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM TÚC HOẶC CÁCH KHÁC), CHÚNG TÔI HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI BỒI THƯỜNG NÀO SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN HOẶC NGƯỜI KHÁC VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, BẤT CỨ Ở ĐÂU NHỮNG THIỆT HẠI NÀY LÀ NHỮNG THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HOẶC LÀ HẬU QUẢ CỦA BẤT KỲ NHÂN VẬT NÀO, BAO GỒM THIỆT HẠI DO TỔN THẤT GIAO DỊCH, MẤT THÔNG TIN, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH HOẶC MẤT LỢI NHUẬN, MẤT TIẾT KIỆM HOẶC MẤT DỮ LIỆU HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ DƯỚI BẤT KỲ HỢP ĐỒNG, SƠ SUẤT, NGHIÊM TÚC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC LÝ THUYẾT KHÁC PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HOẶC BẤT KỲ KHIẾU NẠI HOẶC YÊU CẦU NÀO CỦA BÊN THỨ BA, NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI BIẾT HOẶC CÓ LÝ DO ĐỂ BIẾT VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI, KHIẾU NẠI HOẶC YÊU CẦU NÀY NẾU TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VÀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÊN ĐƯỢC CHO LÀ KHÔNG HỢP LỆ HOẶC KHÔNG HIỆU QUẢ.
  • Ngoài ra, trong phạm vi được luật hiện hành cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với (i) bất kỳ hành động nào chúng tôi thực hiện để thực hiện các chỉ dẫn của bạn liên quan đến giao dịch sao chép hoặc (ii) bất kỳ quyết định hoặc hành động nào của Master mà bạn đã chọn để sao chép.
  • Bất kể quy định ở trên trong phạm vi tối đa được phép theo luật hiện hành, giao dịch sao chép sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ hình thức đầu tư, danh mục đầu tư hoặc quản lý tài sản nào.
  • Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, không có nội dung nào trong Dịch vụ Sao chép Giao dịch hoặc chức năng của chúng tôi có giá trị như bất kỳ đề xuất đầu tư được cá nhân hóa, lời khuyên đầu tư, lời khuyên liên quan đến thuế hoặc lời khuyên tài chính nào khác dưới bất kỳ hình thức nào.
  • Bất kỳ lời giải thích hoặc thông tin nào mà chúng tôi cung cấp cho bạn như một phần trong dịch vụ của chúng tôi hoặc về hiệu suất của sao chép giao dịch đều không nhằm mục đích và không nên được coi là bất kỳ hình thức tư vấn đầu tư nào. Bất kỳ thông tin nào do chúng tôi cung cấp chỉ dành cho mục đích thông tin.
  • Bạn nên sử dụng bất kỳ thông tin nào được thu thập từ trang web của chúng tôi hoặc sao chép các tính năng giao dịch làm điểm khởi đầu cho việc nghiên cứu độc lập và ra quyết định đầu tư của bạn. Tuy nhiên, bạn không nên đưa ra quyết định đầu tư dựa trên thông tin được cung cấp trên BitMart.
  • Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để giám sát hiệu suất của bất kỳ Nhà giao dịch chuyên nghiệp nào theo chức năng giao dịch sao chép, cũng như hiệu suất chức năng của Dịch vụ Sao chép Giao dịch của chúng tôi.
  • Chúng tôi bảo lưu quyền tạm dừng, dừng hoặc chặn: (a) bất kỳ Nhà giao dịch chuyên nghiệp nào bị sao chép; và (b) mọi giao dịch cụ thể không bị sao chép. Trong trường hợp này, các giao dịch mở được thực hiện do chức năng giao dịch sao chép sẽ tiếp tục trừ khi bạn đóng vị thế của mình theo cách thủ công.
  • Chúng tôi bảo lưu quyền chấm dứt Dịch vụ Sao chép Giao dịch theo quyết định của mình (bao gồm cả việc bạn không còn đáp ứng các tiêu chí để nhận dịch vụ hoặc việc cung cấp dịch vụ là không khả thi do bất kỳ quy tắc hoặc quy định nào áp dụng cho chúng tôi) bằng cách đưa ra văn bản. thông báo cho bạn.
  • Chúng tôi cũng có thể chấm dứt Dịch vụ Sao chép Giao dịch nếu chúng tôi nghi ngờ hoặc có lý do để tin rằng (i) các hoạt động giao dịch bị cấm, bao gồm các hoạt động giao dịch mang tính thao túng hoặc lạm dụng, đang được tiến hành; (ii) gian dối cung cấp thông tin không chính xác trong quá trình mở tài khoản; hoặc (iii) bạn đã hành động không trung thực.
  • Khi chấm dứt Dịch vụ Sao chép Giao dịch, các giao dịch mở được thực hiện nhờ các chức năng này sẽ bị đóng.
  • Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản của Dịch vụ Sao chép Giao dịch mà không cần sự đồng ý của bạn. Mọi câu hỏi liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ Sao chép Giao dịch BitMart của bạn nên được chuyển đến bộ phận dịch vụ khách hàng tại support@bitmart.com.

Bài viết này có hữu ích không?

51 trên 54 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.