Người theo dõi xem dữ liệu "Giao dịch sao chép của tôi"

Xin chào người dùng BitMart,

Đối với tính năng Sao chép giao dịch tương lai, bạn có thể nhấp vào "Người theo dõi của tôi" trên trang chủ giao dịch sao chép để xem chi tiết dữ liệu, bao gồm:

  1. Dữ liệu Người theo dõi:
  • Quỹ tài khoản Người theo dõi: hiển thị tài sản hiện tại của tài khoản theo dõi của bạn, bao gồm số dư, số dư khả dụng, ký quỹ lệnh, ký quỹ vị thế và lãi lỗ chưa thực hiện
  • ROI trong 7 ngày: ROI trong 7 ngày qua = (lợi nhuận thực hiện trong 7 ngày qua + lợi nhuận chưa thực hiện ở các vị thế hiện tại) / (ký quỹ mở cho các lệnh đã đóng trong 7 ngày qua + ký quỹ mở ở các vị thế hiện tại)
  • Lãi lỗ tích lũy: lãi lỗ lũy kế của tất cả các lệnh theo sau trừ đi tổng số tiền chia sẻ
  • Rút tiền tối đa: rút tiền tối đa từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất trong ROI của 7 ngày qua
  • Ngày giao dịch: số ngày giao dịch kể từ lần đầu tiên các tham số sau được đặt

*Dữ liệu giao dịch trên được cập nhật 10 phút một lần

  1. Người theo dõi hiện tại: các lệnh giao dịch đã được mở và chưa được đóng

  2. Lịch sử người theo dõi: tất cả các lệnh của người theo dõi đã được thực hiện

  3. Trader chuyên nghiệp của tôi: nhà giao dịch mà bạn hiện đang theo dõi và bạn sẽ mở các vị thế cùng lúc khi Trader chuyên nghiệp mở giao dịch.

Bài viết này có hữu ích không?

2 trên 4 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.