Ký quỹ cho Người theo dõi giao dịch sao chép (Chế độ sao chép giao dịch)

Xin chào người dùng BitMart,

Đối với tính năng Sao chép Giao dịch Tương lai,  "Ký quỹ cho Người theo dõi Giao dịch Sao chép (Chế độ Sao chép Giao dịch)", giao dịch sao chép áp dụng chế độ ký quỹ cố định, nghĩa là số tiền ký quỹ được sử dụng cho mỗi lệnh trong giao dịch sao chép được cố định theo cài đặt của người dùng. Nếu số dư khả dụng của tài khoản sao chép giao dịch không đủ, thì không thể thực hiện giao dịch sao chép.

Chế độ quỹ cố định - Trong chế độ này, người theo dõi đặt một số tiền quỹ cố định. Số tiền quỹ vẫn giữ nguyên cho mọi giao dịch được sao chép không bị ảnh hưởng bởi số tiền quỹ của nhà giao dịch chính.

Chế độ hệ số cố định: Người theo dõi thể định cấu hình hệ số từ 0,01 đến 100. Điều này nghĩa số tiền quỹ của người theo dõi để sao chép giao dịch sẽ số tiền quỹ của nhà giao dịch chính nhân với hệ số đã đặt.

Chế độ tỷ lệ tài sản: Khi chọn chế đ y đ sao chép giao dịch, người theo i cần nhập h s nhân t 0,01 đến 100. H s nhân y c định t l giá tr của i sản vốn ch s hữu của h so với i sản vốn ch s hữu của Nhà giao dịch bậc thầy. Sau khi đặt h s nhân, đối với mỗi giao dịch sao chép, t l i sản vốn ch s hữu của người theo i được tính toán và nhân với h s đã chọn của người theo i. Điều y có nghĩa là giao dịch sao chép được thực hiện dựa trên t l i sản của người theo i nhân với h s đã chọn. 

Bài viết này có hữu ích không?

3 trên 5 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.