Các cặp giao dịch tương lai & Đòn bẩy tối đa được hỗ trợ bởi Master Trader

Thân gửi người dùng BitMart:

Đối với tính năng Sao chép Giao dịch Hợp đồng Tương lai, vui lòng lưu ý các cặp giao dịch hợp đồng tương lai sau đây được hỗ trợ bởi Trader chuyên nghiệp và đòn bẩy tối đa có thể được đặt:

Các cặp giao dịch tương lai Đòn bẩy tối đa
BTCUSDT X100
ETHUSDT X100
BTCUSD X100
ETHUSD X100
GTCUSDT X50
KAVAUSDT X50
KNCUSDT X50
XMRUSDT X50
TRXUSDT X50
APEUSDT X50
GMTUSDT X50
FTTUSDT X50
DOTUSDT X50
AAVEUSDT X50
ADAUSDT X50
BNBUSDT X50
AXSUSDT X50
ETCUSDT X50
LINKUSDT X50
GALAUSDT X50
ATOMUSDT X50
CHZUSDT X50
EOSUSDT X50
XLMUSDT X50
UNIUSDT X50
DYDXUSDT X50
FILUSDT X50
ALGOUSDT X50
BCHUSDT X50
MANAUSDT X50
WAVESUSDT X50
THETAUSDT X50
XTZUSDT X50
CRVUSDT X50
RVNUSDT X50
BANDUSDT X50
APTUSDT X50
QNTUSDT X50
INJUSDT X50
REEFUSDT X50
MKRUSDT X50
LITUSDT X50
STORJUSDT X50
LDOUSDT X50
OCEANUSDT X50
ARUSDT X50
ARPAUSDT X25
BELUSDT X25
FLMUSDT X25
FLOWUSDT X25
JASMYUSDT X25
NKNUSDT X25
OGNUSDT X25
ROSEUSDT X25
TRBUSDT X25
UNFIUSDT X25
VETUSDT X25
SNXUSDT X25
LRCUSDT X25
PEOPLEUSDT X25
ZRXUSDT X25
ENUSDT X25
OPUSDT X25
DARUSDT X25
1000LUNCUSDT X25
GALUSDT X25
AUDIOUSDT X25
BALUSDT X25
C98USDT X25
EGLDUSDT X25
RSRUSDT X25
1000SHIBUSDT X20
DOGEUSDT X20
NEARUSDT X20
SOLUSDT X20
AVAXUSDT X20
SANDUSDT X20
MATICUSDT X20
LTCUSDT X20
FTMUSDT X20
ICPUSDT X20
ZILUSDT X20
USDCUSDT X20
RNDRUSDT X20
AGIXUSDT X20
STXUSDT X20
COCOSUSDT X20
ACHUSDT X20
SSVUSDT X20

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.