Dữ liệu Vị thế Nhà giao dịch chuyên nghiệp

Xin chào người dùng BitMart,

Đối với giao dịch sao chép BitMart liên quan đến "Dữ liệu vị thế nhà giao dịch chuyên nghiệp"  vui lòng tìm thông tin sau:

  • Các nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể xem dữ liệu vị trí của họ bằng cách truy cập "Vị thế hiện tại" trên trang chi tiết cá nhân hoặc trang tương lai của họ.
  • Dữ liệu vị trí trong "Vị thế hiện tại" dành cho các vị trí của chính nhà giao dịch chuyên nghiệp và không bao gồm dữ liệu giao dịch sao chép của người theo dõi.
  • Mỗi vị thế mới được mở bởi nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ được hiển thị riêng trong "Vị thế hiện tại".
  • Giá thanh lý bắt buộc không được hiển thị trong "Vị thế hiện tại".
  • Tất cả các vị thế theo một hướng giao dịch duy nhất sẽ được hợp nhất vào phần "Các vị thế" của trang hợp đồng.

Ngoài ra, liên quan đến "Dữ liệu lịch sử giao dịch của nhà giao dịch chuyên nghiệp", vui lòng tìm thông tin sau:

  • Nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể xem dữ liệu lịch sử giao dịch của họ bằng cách truy cập "Lịch sử" trên trang chi tiết cá nhân của họ hoặc trang hợp đồng tương lai.
  • Dữ liệu trong "Lịch sử" dành cho dữ liệu giao dịch của chính nhà giao dịch chuyên nghiệp và không bao gồm dữ liệu giao dịch sao chép của người theo dõi.
  • Mỗi bản ghi giao dịch, bao gồm các vị thế mở và đóng, sẽ được hiển thị riêng trong "Lịch sử".

Bài viết này có hữu ích không?

2 trên 2 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.