Sao chép tài khoản giao dịch - Quy tắc sử dụng tiền thưởng giao dịch

  1. Tỷ lệ khấu trừ tiền thưởng giao dịch giống như tỷ lệ khấu trừ tiền thưởng giao dịch của tài khoản tương lai: 50%.
  2. Giới hạn đòn bẩy đối với tiền thưởng giao dịch thuần túy giống như giới hạn đòn bẩy đối với tiền thưởng giao dịch của tài khoản tương lai, hiện được đặt ở mức 5. Khi người theo dõi chọn tuân theo đòn bẩy của nhà giao dịch chính để mở các vị thế, nếu đòn bẩy của nhà giao dịch chính vượt quá giới hạn đòn bẩy đối với phần thưởng giao dịch thuần túy, giao dịch sao chép của người theo dõi sử dụng phần thưởng giao dịch thuần túy sẽ không được thực hiện. Phần thưởng giao dịch hỗn hợp và việc sử dụng đòn bẩy vẫn không bị ảnh hưởng. *Ví dụ: nếu nhà giao dịch chính mở một vị thế với đòn bẩy 50 bằng tiền của chính họ. Người theo dõi đang sử dụng tiền thưởng giao dịch thuần túy, nên họ sẽ không tự động sao chép giao dịch. Nếu nhà giao dịch chính mở một vị thế có đòn bẩy bằng hoặc nhỏ hơn 5, thì người theo dõi sẽ tự động sao chép các giao dịch sử dụng tiền thưởng giao dịch thuần túy.
  3. Nếu tài khoản giao dịch sao chép của người theo dõi bao gồm tiền thưởng giao dịch, bất kỳ khoản tiền nào được chuyển ra khỏi tài khoản giao dịch sao chép sẽ dẫn đến việc thu hồi hoàn toàn phần thưởng giao dịch còn lại.

 

Bài viết này có hữu ích không?

21 trên 22 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.