Đòn Bẩy và Ký Quỹ Trong USDT-M Futures

USDT-M Futures đề cập đến giao dịch Futures trong đó USDT được sử dụng làm tiền ký quỹ. Việc quản lý đòn bẩy và ký quỹ là một phần quan trọng trong giao dịch. Dưới đây là phần giới thiệu chi tiết về quản lý đòn bẩy và ký quỹ trong các USDT-M Futures:

Đòn Bẩy
Đòn bẩy cho phép bạn sử dụng số vốn nhỏ hơn để kiểm soát vị thế lớn hơn. Giao dịch sử dụng đòn bẩy có thể tăng lợi nhuận nhưng cũng làm tăng rủi ro.

 • Bội số đòn bẩy:
  BitMart USDT-M Futures cho phép bội số đòn bẩy từ 1x đến 100x.
 • Những nhân tố ảnh hưởng:
  Tỷ lệ đòn bẩy được chọn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ ký quỹ yêu cầu. Hệ số đòn bẩy càng cao thì yêu cầu ký quỹ ban đầu và ký quỹ duy trì càng thấp nhưng rủi ro càng cao.

Ký quỹ
Ký quỹ được chia thành ký quỹ ban đầu và ký quỹ duy trì:

 • Ký quỹ ban đầu:
  Đây là mức ký quỹ cần thiết khi mở một vị thế. Công thức tính số tiền ký quỹ ban đầu là:

Ký quỹ ban đầu = giá trị hợp đồng/bội số đòn bẩy
Ví dụ: Nếu bạn sử dụng đòn bẩy 10x để giao dịch một hợp đồng có giá trị 1000 USDT thì số tiền ký quỹ ban đầu sẽ là 100 USDT.

 • Ký quỹ duy trì:
  Đây là mức ký quỹ tối thiểu cần thiết để duy trì một vị thế. Nếu số dư tài khoản giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì, việc thanh lý bắt buộc có thể xảy ra. Ký quỹ duy trì thường thấp hơn ký quỹ ban đầu, thường là 0.5%-2% giá trị hợp đồng.
 • Tỷ lệ ký quỹ:
  Các bội số đòn bẩy khác nhau tương ứng với tỷ lệ ký quỹ ban đầu và tỷ lệ ký quỹ duy trì khác nhau. Ví dụ: Sử dụng đòn bẩy 100x, tỷ lệ ký quỹ ban đầu là 1% và tỷ lệ ký quỹ duy trì là 0.5%.

Ví dụ về hoạt động thực tế:
Giả sử bạn đang giao dịch trên BitMart USDT-M Futures với bội số đòn bẩy là 50x và bạn mở một vị thế có giá trị 1000 USDT.

Ký quỹ ban đầu:
Ký quỹ ban đầu = 1000 USDT/50 = 20 USDT

Ký quỹ duy trì:
Nếu tỷ lệ ký quỹ duy trì là 0.5% thì ký quỹ duy trì là:
Ký quỹ duy trì = 1000 USDT×0.005 = 5 USDT

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.