Giá Đánh Dấu và Chỉ Số Giá Trong Giao Dịch Futures

Trong giao dịch Futures, giá đánh dấu và chỉ số giá là hai khái niệm chính được sử dụng để đảm bảo tính công bằng và ổn định của giá hợp đồng, tránh rủi ro thao túng thị trường và biến động cực độ.

Giá Đánh Dấu
Giá đánh dấu là giá tham chiếu dùng để tính P&L (Lời và Lỗ) chưa thực hiện và giá thanh lý của hợp đồng. Mục đích là giảm khả năng thao túng thị trường và phản ánh giá trị thị trường chính xác hơn. Giá đánh dấu thường được tính dựa trên chỉ số giá Spot và giá hợp lý (giá hợp lý = giá Futures - giá Spot).

Cách Tính Giá Đánh Dấu
Tính giá đánh dấu của BitMart bao gồm các yếu tố sau:

  • Chỉ số giá Spot: Giá trung bình có trọng số từ nhiều sàn giao dịch Spot lớn.
  • Giá hợp lý: Có tính đến các yếu tố như thời gian hết hạn hợp đồng và tâm lý thị trường.

Một công thức đơn giản để tính giá đánh dấu là:
Giá đánh dấu = Chỉ số giá Spot + Giá hợp lý

Ví dụ
Giả sử chỉ số giá Spot là 20,000 USDT và giá hợp lý là -10 USDT.
Giá đánh dấu = 20,000 USDT − 10 USDT = 19,990 USDT

Chỉ số giá
Chỉ số giá là mức giá trung bình có trọng số từ nhiều sàn giao dịch Spot, phản ánh mức giá chung của một tài sản trên thị trường Spot. Chỉ số giá cung cấp cơ sở để tính giá đánh dấu và đảm bảo mối tương quan chặt chẽ giữa giá Futures và giá thị trường Spot.

Cách tính chỉ số giá
Chỉ số giá thường được tính bằng mức trung bình có trọng số của giá giao dịch từ nhiều sàn giao dịch Spot. Trọng số của mỗi sàn giao dịch có thể được xác định dựa trên khối lượng giao dịch và thị phần của chúng.
Chỉ số giá = ∑(Giá sàn giao dịch × Trọng số sàn giao dịch)∑Trọng số sàn giao dịch

Ví dụ
Giả sử chỉ số giá được tính từ ba sàn giao dịch sau:

  • Giá sàn giao dịch A: 20,010 USDT, Trọng số: 0.5
  • Giá sàn giao dịch B: 20,000 USDT, Trọng số: 0.3
  • Giá sàn giao dịch C: 19,990 USDT, Trọng số: 0.2

Chỉ số giá = (20,010×0.5) + (20,000×0.3) + (19,990×0.2) = 10,005 + 6,000 + 3,998 = 20,003 USDT

Chức năng và tầm quan trọng

  • Ngăn chặn thao túng thị trường: Bằng cách sử dụng giá đánh dấu để tính P&L chưa thực hiện và giá thanh lý, rủi ro thao túng thị trường sẽ giảm đi.
  • Tham khảo giá hợp lý: Chỉ số giá cung cấp một tham chiếu hợp lý bao gồm giá từ nhiều thị trường Spot, giúp tránh tác động của biến động giá bất thường trong một thị trường đối với giao dịch Futures.
  • Quản lý rủi ro: Việc sử dụng giá đánh dấu và chỉ số giá giúp phản ánh chính xác hơn điều kiện thị trường, hỗ trợ nhà giao dịch và sàn giao dịch quản lý rủi ro tốt hơn.

Bài viết này có hữu ích không?

1 trên 1 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.