USDT-M - Hướng Dẫn Tính Chi Phí Mở Hợp Đồng Vĩnh Cửu

Tính toán chi phí mở của USDT-M hợp đồng vĩnh cửu bao gồm việc xem xét các yếu tố sau: Ký quỹ ban đầu, phí giao dịch và funding fee tiềm năng. Dưới đây là giải thích chi tiết về các phương pháp tính toán cho từng phần.
Ký quỹ ban đầu: Ký quỹ ban đầu là số tiền ký quỹ bạn cần phải trả khi mở một vị thế. Công thức tính là:
Ký quỹ ban đầu = giá trị hợp đồng/bội số đòn bẩy

  • Giá trị hợp đồng: Giá trị danh nghĩa của hợp đồng đã mở, thường là số lượng hợp đồng nhân với giá mở.
  • Bội số đòn bẩy: Hệ số đòn bẩy bạn chọn sử dụng.

Phí giao dịch: Phí giao dịch là phí do sàn giao dịch tính, thường được chia thành phí mở và đóng.
Phí giao dịch = Giá trị hợp đồng × Tỷ lệ phí giao dịch
Giả sử tỷ lệ phí giao dịch là 0.05%.
Phí giao dịch = 200,000 USDT × 0.0005 = 100 USDT

Funding Fee: Funding fee được tính định kỳ (thường là 8 giờ một lần) giữa các vị thế mua và bán để neo giá hợp đồng với chỉ số giá Spot. Công thức tính Funding fee là:
Funding Fee = Giá trị vị thế × Funding Rate

  • Giá trị vị thế: Số lượng hợp đồng nhân với giá thị trường.
  • Funding Rate: Được sàn giao dịch cung cấp cho từng thời kỳ, có thể dương hoặc âm.

Giả sử funding rate là 0.01% và vị thế của bạn được nắm giữ trong 1 ngày (thanh toán 3 khoản funding fee).
Funding Fee = 200,000 USDT × 0.0001 × 3 = 60 USDT

Tính toán chi phí mở:Cộng các phần trên để có được chi phí mở:
Chi phí mở = Ký quỹ ban đầu + Phí giao dịch + Funding Fee
Sử dụng dữ liệu mẫu trước đó:
Chi phí mở = 20,000 USDT + 100 USDT + 60 USDT = 20,160 USDT
Bằng cách hiểu và tính toán các chi phí này, bạn có thể quản lý chi phí và rủi ro giao dịch tốt hơn.

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.