Hướng dẫn sử dụng Quản lý Đối tác BitMart

Xin lưu ý rằng Chương trình Liên kết tiếp thị của BitMart đã chính thức ra mắt, tất cả các Affliates của BitMart có thể tham khảo hướng dẫn sử dụng sau để biết thêm chi tiết:

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

Sau khi (những) người dùng liên kết của BitMart đăng nhập vào tài khoản BitMart của họ, phần "Quản lý liên kết" sẽ được hiển thị.

Quản lý liên kết của BitMart chứa 5 phần là Bảng điều khiển, Hoa hồng trực tiếp, Hoa hồng phụ, Liên kết phụ và Lệnh tương lai.

1. Bảng điều khiển

Bảng điều khiển sẽ cho biết tỷ lệ hoàn trả của hoa hồng và số tiền hoa hồng tích lũy.

Nút Rút tiền sẽ dẫn người dùng trực tiếp đến lần rút tiền tiếp theo. ID lời mời của đơn vị liên kết và liên kết lời mời sẽ được hiển thị trên Trang tổng quan.

Nút Chi tiết sẽ bật lên tất cả các cấp chi tiết hoa hồng.

Table

Description automatically generated

Nếu (những) người dùng liên kết muốn thêm/tùy chỉnh một mã giới thiệu khác, họ có thể nhấp vào nút Sửa đổi và cí các trang tiếp theo được bật lên để người dùng thực hiện, liên kết có thể đặt mã mời tùy chỉnh, cài đặt tỷ lệ hoàn lại tiền cho mỗi mã/liên kết, và quyết định đặt mã/liên kết nào làm mặc định.

4 loại dữ liệu sẽ được hiển thị là (những) người dùng trực tiếp, (những) người dùng đã nạp, (những) người dùng đã giao dịch và (các) đơn vị liên kết phụ trong tài khoản của bạn.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Tất cả các biểu đồ có thể được lọc cho một khoảng thời gian nhất định.

Các giao dịch gần đây hiển thị tổng số lệnh được giao dịch, là số lượng lệnh được giao dịch bởi tất cả người dùng trực tiếp của người dùng Affiliate và số lượng lệnh được giao dịch bởi người dùng trực tiếp của một Affliate phụ.

Hoa hồng trực tiếp là hoa hồng được tạo ra bởi người dùng được (bạn) mời trực tiếp.

Hoa hồng Affiliate phụ có nghĩa là hoa hồng do Affiliate phụ tạo ra.

Khối lượng giao dịch của người dùng trực tiếp có thể được định nghĩa là khối lượng giao dịch của người dùng trực tiếp của đơn vị liên kết cấp 1.

2. Hoa hồng trực tiếp

Người dùng liên kết có thể dựa trên ID người dùng/Thời gian kích hoạt tài khoản tương lai/Đồng tiền cơ sở/Nhận xéttìm kiếm dữ liệu cần thiết trong một khoảng thời gian nhất định.

Danh sách trong phần Hoa hồng trực tiếp sẽ được chia thành 2 danh mục là Người dùng Futures đã kích hoạt và Người dùng tương lai chưa kích hoạt và hiển thị ID người dùng, vốn chủ sở hữu tài khoản, lãi và lỗ chưa thực hiện, lãi và lỗ đã thực hiện, số dư khả dụng, thời gian đăng ký, thời gian kích hoạt tài khoản Futures, thời gian giao dịch Futures đầu tiên, thời gian gửi tiền lần đầu, tiền gửi tích lũy, tiền nạp ròng Futures, khối lượng giao dịch tích lũy, phí giao dịch tích lũy khối lượng giao dịch hàng ngày, chiết khấu hoa hồng tích lũy, nhận xét và tỷ lệ hoàn lại tiền.

 

Người dùng liên kết có thể điều chỉnh/sửa đổi tỷ lệ hoàn tiền của người dùng trực tiếp bằng cách nhấp vào nút Cài đặt.

 

Ví dụ: nếu chiết khấu hoa hồng của đơn vị liên kết là 40% và người dùng đơn vị liên kết đặt tỷ lệ hoàn tiền của người dùng trực tiếp là 10%. Do đó, người dùng trực tiếp sẽ được hoàn lại 10% phí giao dịch từ giao dịch của họ và đơn vị liên kết sẽ được hoàn lại 30% (40% -10%) phí giao dịch từ người dùng trực tiếp.

 

3. Hoa hồng liên kết phụ

Thông tin có thể được lọc theo Người dùng và ID liên kết phụ/Đồng tiền cơ sở/Thời gian dữ liệu.

Hoa hồng phụ sẽ được chia thành 2 danh mục là Người dùng Futures đã kích hoạt và Người dùng Futures chưa kích hoạt. Phần hoa hồng phụ sẽ hiển thị ID người dùng, đơn vị liên kết được chỉ định, vốn chủ sở hữu tài khoản, lãi và lỗ chưa thực hiện, lãi và lỗ đã thực hiện, số dư khả dụng, thời gian đăng ký, thời gian kích hoạt tài khoản Futures, thời gian giao dịch Futures đầu tiên, thời gian nạp tiền lần đầu, tiền nạp tích lũy, tiền nạp ròng Futures , khối lượng giao dịch tích lũy, khối lượng giao dịch hàng ngày phí giao dịch tích lũy và chiết khấu hoa hồng tích lũy.

 

4. Affiliate phụ

Affiliate user(s) can create their own next-level affiliate(s). The process of creating a next-level affiliate is as follows: You need to enter the CID of the sub-affiliate(s) user that you wish to invite and the commission rebate ratio. At the same time, you need to select a sub-affiliate language and indicate the sub-affiliate name.

(Những) người dùng Affiliate có thể tạo (các) đơn vị Affiliate cấp dưới của riêng họ. Quá trình tạo liên kết cấp độ tiếp theo như sau: Bạn cần nhập CID của (các) người dùng Affiliate phụ mà bạn muốn mờitỷ lệ chiết khấu hoa hồng. Đồng thời, bạn cần chọn ngôn ngữ liên kết phụ và chọn tên Affiliate phụ.

Screenshot_2023-05-05_104535.png

Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết, bạn nhấp vào gửi và quá trình tạo sẽ thành công.

 

Tiêu chí tìm kiếm trong Liên kết phụ có thể được lọc theo ID liên kết phụ/thời gian tạo liên kết phụ/Đồng tiền cơ sở.

 

Toàn bộ danh sách hiển thị thành phần của từng đơn vị Affiliate [bắt đầu từ (các) đơn vị Affiliate cấp 2 trở đi] với tất cả ID, tên, tỷ lệ chiết khấu hoa hồng, thời gian tạo, ID đơn vị Affiliate cấp cao, nhà giao dịch tích lũy, khối lượng giao dịch tích lũy, PNL tích lũy, tích lũy phí giao dịch, hoa hồng tích lũy và hoa hồng của tôi.

*ID Affiliate cao cấp có nghĩa là đăng ký thông qua mã ID người dùng này.

Nếu người dùng liên kết muốn thay đổi tên hoặc hoa hồng của (các) đơn vị Affiliate cấp tiếp theo, họ có thể chọn đơn vị Affiliate nói trên và nhấp vào nút chỉnh sửa để cập nhật/điều chỉnh cho phù hợp.

Screenshot_2023-05-05_104414.png

 

 

5. Lệnh Futures

4 loại dữ liệu sẽ được hiển thị là vị trí hiện tại, lệnh mở, lịch sử lệnh và lịch sử giao dịch trong phần lệnh Futures.

 

Vị thế hiện tại hiển thị yếu tố của lệnh Futures với tất cả ID, đơn vị liên kết được chỉ định, loại người dùng, ký hiệu, đòn bẩy, kích thước, giá tham chiếu và giá vào lệnh/giá đánh dấu, giá thanh lý, ký quỹ, PNL (ROE%), PNL đã thực hiện và chốt lời /chặn đứng tổn thất.

 

Các lệnh mở có thể được truy vấn bằng cách sử dụng một ID người dùng/đơn vị Affiliate /lệnh/loại/ký hiệu (cặp giao dịch)/bên (hướng) được chỉ định.

Người dùng Affiliate có thể nhấp vào nút xuất để lấy dữ liệu liên quan trong tháng qua.

Đối với các lệnh mở, các trường liên quan được hiển thị trong danh sách lệnh hiện tại bao gồm ID người dùng, đơn vị Affiliate được chỉ định, loại người dùng, ký hiệu (cặp giao dịch), thời gian, chiều (hướng), giá (tính bằng USDT) và số lượng lệnh.

 
Lịch sử lệnh có thể được lọc bằng cách sử dụng một ID người dùng/đơn vị Affiliate/lệnh/thời gian/loại/ký hiệu (cặp giao dịch)/bên (hướng) được chỉ định.

Người dùng Affiliate có thể nhấp vào nút xuất để lấy dữ liệu liên quan trong tháng qua.

Đối với các lệnh tương lai, các trường liên quan được hiển thị trong lịch sử lệnh bao gồm ID người dùng, đơn vị Affiliate được chỉ định, loại người dùng, ký hiệu (cặp giao dịch), thời gian, mặt (hướng), loại lệnh, giá lệnh (tính bằng USDT), giá trung bình (tính bằng USDT). ), số lượng lệnh, số lượng giao dịch, kích hoạt và trạng thái.

 

Trade history can be filtered using a single user ID/assigned affiliate/ orders/type/symbol (trading pair)/side (direction).

Affiliate users can click the export button to obtain relevant data for the past month.

For contract orders, the relevant fields displayed in the list include user ID, assigned affiliate, user type, creation time, symbol (trading pair), order type, side (direction), leverage, average price (in USDT), order quantity, fee (USDT), and realized PNL (in USDT).

 

Lịch sử giao dịch có thể được lọc bằng cách sử dụng một ID người dùng/đơn vị Affiliate /lệnh/loại/ký hiệu (cặp giao dịch)/bên (hướng) được chỉ định.

Người dùng Affiliate có thể nhấp vào nút xuất để lấy dữ liệu liên quan trong tháng qua.

Đối với các lệnh hợp đồng, các trường liên quan được hiển thị trong danh sách bao gồm ID người dùng, đơn vị Affiliate được chỉ định, loại người dùng, thời gian tạo, ký hiệu (cặp giao dịch), loại lệnh, bên (hướng), đòn bẩy, giá trung bình (tính bằng USDT), số lượng lệnh, phí (USDT) và PNL đã thực hiện (bằng USDT).

 

 

 

 

Bài viết này có hữu ích không?

6 trên 7 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.